Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit (EKLK) ühendab tervishoiuasutustes töötavaid kliinilisi logopeede, kelle nimi on kantud tervishoiuteenuse osutamise luba omava tööandja tegevusloale.

EKLK on ainuke Eestis tervishoiusüsteemis töötavaid logopeede liitev organisatsioon, millel on ametiühingu õigused. Seeläbi saame seista kliiniliste logopeedide õiguste ja huvide eest. Sellest lähtuvalt on kutseliidu oluliseks ülesandeks teha koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega kliinilisi logopeede puudutavates küsimustes, sh pidada läbirääkimisi ning sõlmida leppeid, osaleda ja teha ettepanekuid tervishoiupoliitikat käsitlevate õigusaktide ettevalmistamisel. 

Lähiaastate tähtsaim eesmärk on saavutada osalemisõigus EKLK liikmete esindamiseks ning nende töö- ja palgatingimuste eest seismiseks tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimistel. Kliiniliste logopeedide töö- ja palgatingimused vajavad reguleerimist, et suureneks motivatsioon ja paraneks kindlustunne  logopeedilise ravi osutajate jätkusuutlikkuse tagamiseks tervishoiusüsteemis. Olukorras, kus logopeedilise ravi osutajaid niigi napib, on töötingimuste parandamine ülioluline. 

Koolitusasutusena peab EKLK oluliseks tagada kliiniliste logopeedide järjepidev erialaste, kliiniliste ja meditsiinialaste teadmiste täiendamist.

Kõrge kliiniline kompetents on kaasaegse ja pädeva kliinilise logopeedilise ravi alustala. 

EKLK tegutseb selle nimel, et Eesti tervishoiuasutustes töötavate kliiniliste logopeedide igapäevases kutsetöös rakendatavad teadmised ja oskused oleksid vastavuses arenenud riikides kehtivate standarditega. Seega on EKLK eesmärk anda sisend kliinilise logopeedia tasemeõppe õppekava loomiseks bakalaureuse- ja magistriastmes tervishoiu õppekavagrupis. Tuleb luua eraldiseisev kliinilise logopeedia tasemeõpe, mis katab  eriala lõpetanu teadmised ja oskused selliselt, et see oleks kooskõlas rahvusvahelise praktikaga tervishoiusüsteemis töötamiseks. 

Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit kutsub endaga liituma kõiki tervishoiusüsteemis töötavaid kliinilisi logopeede, kelle nimi on tervishoiu valdkonna riiklikus registris kantud tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omaja töötajate nimekirja.