EESTI KLIINILISTE LOGOPEEDIDE KUTSELIIT PÕHIKIRI


I Üldsätted

EKLK ametlik nimetus on Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit, lühendatult EKLK. Inglise keeles on EKLK nimetus Professional Association of Estonian Clinical Speech-Language Pathologists.

EKLK on juriidiline isik, mille juhtivorganid on üldkoosolek ja juhatus. EKLK-l on oma pangaarve ning iseseisev eelarve.

EKLK juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

Põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks võib EKLK muuhulgas sõlmida lepinguid ja astuda liitudesse, teha koostööd teiste organisatsioonide, asutuste ja liikumistega.

EKLK juhindub oma tegevuses põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadustest.
II Eesmärgid

EKLK eesmärkideks on:
7.1. liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine;
7.2. liikmete esindamine põhikirjas märgitud eesmärkide saavutamiseks suhetes riigiasutustega, organisatsioonidega jm kolmandate isikutega, sh liikmete kaitsmine ja esindamine töösuhetes tööandjate, nende ühenduste ja liitudega;
7.3. kollektiiv- või muude töö-, teenistus- või sotsiaalvaldkonda puudutavate lepingute sõlmimine tööandjate ja nende ühendustega, riigiasutuste ning kohalike omavalitsusüksuste ja muude asutuste, organisatsioonide ja isikutega;
7.4. kaasa aitamine seadusemuudatuse loomisele, mille alusel kliiniline logopeed on tervishoiu tippspetsialist, kes tervishoiuteenuse osutajana teeb iseseisvalt kõiki logopeedilist ravi puudutavaid otsuseid ning kellel on muu hulgas ambulatoorse teenuse osutamisel õigus olla raviarve omanik;
7.5. kaasa aitamine kõrgkoolis tervishoiu õppekavagrupis eriala “kliiniline logopeedia” tasemeõppe loomisele,
7.6. tervishoiu valdkonna eriala ja kutse “kliiniline logopeedia” arendamine, seadustamine ning tunnustamine koostöös ministeeriumite jt ametiasutustega;
7.7. kutsestandardi “Kliiniline logopeed” väljatöötamisele kaasa aitamine ja kutse “kliiniline logopeed” andmine ja taastõendamine ja/ või EKLK-s kliinilise logopeedi sertifitseerimine ja sertifitseerimistunnistuse „Kliiniline logopeed“ andmine;
7.8. liikmete täiendõpet ja koolitust puudutavate huvide ja õiguste kaitse eest seismine ning ettepanekute ja koostöö tegemine riigiasutustega kliiniliste logopeedide kutseoskuste ja erialase ettevalmistuse parandamiseks.

EKLK oma eesmärkide saavutamiseks:
8.1. peab töö-, teenistus- ja kutsealaseid ning majanduslikke ja sotsiaalseid küsimusi puudutavaid läbirääkimisi liikmete tööandjatega, organisatsioonidega, riigiasutustega ja kohaliku omavalitsuse üksustega kollektiiv- jm lepingute sõlmimiseks;
8.2. sõlmib kollektiiv- või muid töö-, teenistus- või sotsiaalvaldkonda puudutavaid lepinguid ja kokkuleppeid liikmete tööandjate ja nende ühenduste, riigiasutuste ning kohaliku omavalitsusüksuste ja teiste asutuste ning organisatsioonidega;
8.3. osaleb ja esitab ettepanekuid tervishoiupoliitikat käsitlevate õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel liikmete töö-, teenistus-, erialaseid ja kutsealaseid ning majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ja huve puudutavates küsimustes;
8.4. konsulteerib tööandjaid, nende ühendusi, riigiasutusi ja kohalike omavalitsuste üksusi kliinilise logopeedi töö-, teenistus-, erialastes, kutsealastes, majanduslikes ja sotsiaalseid õigusi puudutavates küsimustes;
8.5. koolitab ja nõustab vajadusel oma liikmeid töö-, kutse- ning – erialastes, sotsiaalvaldkonda või muudes liikmete huve puudutavates küsimustes;
8.6. konsulteerib ministeeriume ja kõrgkoole ning annab sisendi kliinilise logopeedia tasemeõppe õppekava loomiseks bakalaureuse- ja magistriastmes tervishoiu õppekavagrupis eesmärgiga viia tasemeõpe vastavusse üldtunnustatud rahvusvahelise praktikaga;
8.7. töötab välja kliinilise logopeedi kompetentside miinimumnõuded;
8.8. töötab välja ja korraldab kliiniliste logopeedide erialase ning kliinilise ja meditsiinialase kvalifikatsiooni tõstmise süsteemi ja osaleb kliinilise logopeedi kutsestandardi väljatöötamisel ning viib läbi kliiniliste logopeedide sertifitseerimist/resertifitseerimist ja/ või kutse andmist/ kutse taastõendamist;
8.9. teeb koostööd Sotsiaalministeeriumiga jt asutustega ning organisatsioonidega aitamaks kaasa seadusemuudatuse loomisele, mille alusel kliiniline logopeed on tervishoiu tippspetsialist, kes tervishoiuteenuse osutajana teeb iseseisvalt kõiki logopeedilist ravi puudutavaid otsuseid ning kellel on muu hulgas ambulatoorse teenuse osutamisel õigus olla raviarve omanik;
8.10. avaldab vajadusel oma seisukohti meedias;
8.11. tutvustab ja propageerib kliinilist logopeediat ja erialaseid teadussaavutusi meedias, ministeeriumites, riigiasutustes, organisatsioonides, aidates kaasa oma liikmete kutse- ja erialase töö väärtustamisele ühiskonnas;
8.12. teeb koostööd Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga olemasolevate ja uute logopeediliste tervishoiuteenuste vajaduse üle otsustamise, osutamise tingimuste ja hindade ning teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise osas;
8.13. kliinilise logopeedia kui eriala välja arendamine parimast teadaolevast maailmapraktikast lähtudes;
8.14. juurutab praktikasse kliinilise logopeedia uusi tõenduspõhiseid suundi, meetodeid ja oskusi arenenud maailma praktikast, lähtudes erialastest ja tervishoiusüsteemi vajadustest;
8.15. korraldab, vahendab ja viib läbi kliiniliste logopeedide koolitustegevust, sh seminare, konverentse jm aidates tõsta kliiniliste logopeedide erialaseid, kliinilisi ja meditsiini alaseid teadmisi;
8.16. koostab ja levitab kliinilise logopeedia alast kirjandust ja õppematerjale;
8.17. aitab kaasa kliinilise logopeedia alaste teadusuuringute läbiviimisele;
8.18. töötab välja ja arendab kliinilise logopeedi kutse-eetikat;
8.19. teeb vajadusel järelepärimisi riigiasutustelt ja organisatsioonidelt EKLK pädevusse kuuluvate küsimuste ja õigusaktides sätestatu osas;
8.20. teeb koostööd juriidiliste ja/ või füüsiliste isikutega kliinilise logopeedia eriala arendamise eesmärgil.
III EKLK liikmelisus

EKLK-l on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed. EKLK tegevliikmeks saab olla kliiniline logopeed, kes töötab tervishoiusüsteemis ja kelle nimi on tervishoiu valdkonna riiklikus registris kantud tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omaja töötajate nimekirja. Toetajaliikmeks saab olla varasemalt tervishoiusüsteemis töötanud, kuid pensionil ja mitte töötav kliiniline logopeed. Auliikmeks saab olla füüsiline isik, kellel on erilisi teeneid kliinilise logopeedia eriala arendamisel. Kõik EKLK liikmed on hääleõiguslikud.

EKLK liikmeks võetakse vastu kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on juhatusele esitatud paberil või digiallkirjastatuna juhatuse e-posti aadressile. Liikmeks astumise avalduses peab olema märgitud liikmekandidaadi nimi, e-posti aadress, töökoht ja kinnitus, et liikmekandidaadil puuduvad EKLK liikmeks vastuvõtmist välistavad asjaolud ja ta on tutvunud EKLK põhikirjaga. Juhatusel on õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist liikmeks vastuvõtmisel oluliste asjaolude kohta.

Isik loetakse EKLK liikmeks alates kirjaliku sooviavalduse esitamisest ja liikmemaksu tasumisest, kui ta vastab põhikirjas esitatud tingimustele. EKLK juhatus teavitab sooviavaldajat liikmeks vastuvõtmisest või keeldumisest kirjalikult ühe kuu jooksul.

Liige võib EKLK-st välja astuda kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on juhatusele esitatud digitaalselt või paberil EKLK juhatuse e-posti aadressile. Isik loetakse EKLK-st välja arvatuks alates kirjaliku sooviavalduse esitamisest.

EKLK liige, kes ei vasta põhikirjast tulenevatele liikmelisuse tingimustele, on kohustatud teavitama juhatust. Liige loetakse EKLK-st väljaarvatuks alates hetkest, mil ta ei vastanud põhikirjas sätestatud tingimustele, sõltumata sellest, millal liige enda tingimustele mittevastavusest teada andis.

Pensionile siirdunud liige säilitab soovi korral liikmestaatuse toetajaliikmena.

Juhatuse otsusega arvatakse EKLK-st välja liige, kes:
15.1. ei tunnusta või on rikkunud põhikirjas sätestatut;
15.2. on tekitanud EKLK-le olulisel määral kahju;
15.3. on kahjustanud EKLK mainet ja/või head nime ja/või huve;
15.4. ei vasta põhikirjas loetletud liikmelisuse tingimustele;
15.5. on rikkunud kutse-eetika nõudeid;
15.6. on süüdi mõistetud kuriteo toimepanemise eest.
IV EKLK liikmete õigused ja kohustused

EKLK liikmetel on õigus:
16.1. valida ja olla valitud kõikidesse EKLK valitavatesse esindustesse;
16.2. esitada arupärimisi ja ettepanekuid EKLK juhatusele ja üldkoosolekule;
16.3. astuda välja EKLK liikmeskonnast kirjaliku sooviavalduse alusel;
16.4. saada nõustamist oma erialaste ja kutsealaste õiguste teostamisel ning õiguste rikkumise korral;
16.5. tõendada regulaarselt enda kompetentsi kutsestandardi “Kliiniline logopeed” ja/ või EKLK poolt välja töötatud sertifitseerimisnõuete alusel.

EKLK liige on kohustatud:
17.1. järgima ja täitma juhatuse otsuseid ja EKLK põhikirja;
17.2. olema EKLK suhtes lojaalne, lähtudes EKLK põhikirjast, sh eesmärkidest;
17.3. tasuma liikmemaksu kindlaksmääratud korras ja tingimustel;
17.4. tegutsema ja käituma EKLK huve, head nime ja mainet kahjustamata ning EKLK-le kahju tekitamata;
17.5. täiendama ennast järjepidevalt kliinilise logopeedia alal;
17.6. järgima oma kutse- ja erialases tegevuses kliinilise logopeedi kutse-eetikat.
V EKLK üldkoosolek

EKLK kõrgemaks juhtimisorganiks on EKLK liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul saavad osaleda EKLK juhatus ja kõik EKLK liikmed.

Üldkoosoleku pädevuses on:
19.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine, sh põhikirjas olevate eesmärkide muutmine;
19.2. majandusaasta aruande kinnitamine;
19.3. vabatahtliku lõpetamise otsustamine;
19.4. organite, sh juhatuse liikmete arvulise koosseisu määramine ja muutmine ning nende liikmete valimine või tagasikutsumine, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti;

Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel osaleb liige isiklikult või kirjalikult volitatud esindaja kaudu. Volitatud esindajaks saab olla üksnes EKLK liige. Igal liikmel on üks hääl. Kui liikmel esineb hääletatava küsimuse osas huvide konflikt, siis tal hääleõigust ei ole. Põhjendatud kahtluse korral teeb huvide konflikti esinemise enne hääletamise algust kindlaks üldkoosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende kirjalikult volitatud esindajatest.

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud või lisatud üldkoosoleku päevakorda vastavalt seadusele.

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra. Vastav info saadetakse liikme e-posti aadressile, mis on esitatud
EKLK juhatusele. Erakorraliselt kutsutakse üldkoosolek kokku siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates EKLK juhatus või 1/10 EKLK liikmetest.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate hääleõiguslike liikmete arvust.

Üldkoosoleku otsus, millega muudetakse EKLK põhikirja, eesmärke või millega otsustatakse EKLK vabatahtlik lõpetamine, on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või liikmete kirjalikult volitatud esindajatest.

EKLK juhatuse liikmed valitakse hääletamisel. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai enim hääli. Häälte võrdse jagunemise korral viiakse kohe läbi uus hääletusvoor. Kui hääled jagunevad taas võrdselt, siis heidetakse liisku.

Üldkoosolek protokollitakse ja allkirjastatakse vastavalt seaduses ettenähtud nõuetele. Üldkoosoleku otsustele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll tehakse liikmetele kättesaadavaks 14 päeva jooksul arvates üldkoosoleku toimumise päevast. Protokoll ja selle lisad säilitatakse tähtajatult. Juhatus edastab protokolli liikmele e-posti teel, kui liige avaldab selleks soovi.

Üldkoosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti.
VI EKLK juhatus

EKLK-d juhib ja esindab 3-liikmeline juhatus. Juhatus valitakse üldkoosolekul tähtajaga 5 aastat. Juhatuse liikme määramiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused EKLK esindamisel ning solidaarne vastutus tehtud otsuste eest. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EKLK-d kõikide juhatusega kooskõlastatud tehingute tegemisel.

Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete täitmise eest tasu. Juhatuse liikmetele tasu maksmise otsustab üldkoosolek.

Juhatuse liige võib igal ajal juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest üldkoosolekule.

EKLK juhatus:
32.1. kavandab ja juhib EKLK igapäevast tegevust eesmärkide saavutamiseks;
32.2. valib enda hulgast esimehe, kelle määramiseks on vajalik tema nõusolek;
32.3. otsustab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise ning peab arvestust liikmete üle;
32.4. esindab EKLK huve ning EKLK-d ja liikmeid suhetes teiste organisatsioonidega ja asutustega, sh esindab EKLK liikmeid riiklikel kollektiivlepingu läbirääkimistel;
32.5. suunab kliinilise logopeedia eriala ja kutsealast arengut lähtudes rahvusvahelistest praktikast ja siseriiklikest vajadustest;
32.6. korraldab EKLK raamatupidamist ning esitab juhatuse poolt heaks kiidetud majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks;
32.7. kinnitab vakantseks jäänud juhatuse liikme asendajaks uue liikme kuni valimisteni üldkoosolekul;
32.8. sõlmib kollektiiv- ja muid lepinguid;
32.9. teeb Sotsiaalministeeriumile ja Haridus- ja teadusministeeriumile ettepanekuid kliinilise logopeedia riikliku taseme- ja täiendõppe koolitustellimuse kujundamiseks, lähtudes kliinilise logopeedia erialase ettevalmistusega spetsialistide vajadusest tööturul;
32.10. otsustab stipendiumite, toetuste ja abirahade maksmise korra ja tähtajad;
32.11. valmistab ette, kutsub kokku ja viib läbi üldkoosoleku;
32.12. viib läbi vajalikke toiminguid üldkoosolekul vastu võetud otsuste täitmiseks;
32.13. lahendab liikmete avaldusi ja kaebusi tuginedes põhikirjale;
32.14. otsustab EKLK eesmärkide saavutamiseks koosolekute, miitingute, pikettide, streikide ja aktsioonide korraldamise;
32.15. moodustab ühekordseid ja alalisi komisjone, töörühmi, toimkondi;
32.16 juhib EKLK finantsmajanduslikku tegevust ja omab õigust käsutada EKLK rahalisi vahendeid;
32.17. otsustab muude küsimuste üle, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;
32.18. täidab muid seadusest ja põhikirjast tulenevaid ülesandeid.
32.19. EKLK juhatus otsustab liikmemaksu suuruse, tasumise tähtajad ja korra ning peab arvestust liikmemaksude tasumise üle.

Juhatuse peamine töövorm on koosolekud. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatuse erakorraline koosolek toimub, kui seda soovib juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem kui pool koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul edastab juhatuse esimees otsuse eelnõu kirjalikult või elektrooniliselt juhatuse liikmetele koos vastamise tähtajaga. Hääletamine toimub kirjaliku või digiallkirjastatud elektroonilise vastuse saatmisega. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem kui pool vastuse saatnud juhatuse liikmetest.

Juhatuse koosolekud ja otsuste vastuvõtmine protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

EKLK juhatuse esimees:
36.1. korraldab juhatuse tööd;
36.2. kutsub kokku juhatuse koosoleku ja juhatab koosolekuid või korraldab juhatuse otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata;
36.3. annab välja ja kirjutab alla volikirjadele;
36.4. on EKLK kõneisikuks kõikjal Eestis ja välismaal kliinilise logopeedia eriala ja kutset puudutavatel aruteludel, koosolekutel, läbirääkimistel jm;
36.5. täidab muid seadusest ja põhikirjast tulenevaid ülesandeid.
VII Vara tekkimise, kasutamise ja käsutamise kord

EKLK vara ja rahalised vahendid moodustuvad liikmemaksudest, varalistest annetustest ning eraldistest ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, seadusega lubatud majandustegevusest ja muudest tuludest.

EKLK rahalisi vahendeid ja vara kasutatakse tema põhikirjaliseks tegevuseks, juhtimisorganite tegevuse finantseerimiseks ning muuks otstarbeks.

EKLK hoiab oma vara juhatuse poolt valitud pangas.

EKLK omandis võib olla oma eesmärkide ja ülesannete täitmiseks vara, mille omamine ei ole seadusega vastuolus.

EKLK majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31.detsembrini.
VIII Reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise alused ning kord

EKLK reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusel.

Tegevuse lõpetamisel jaotatakse EKLK olemasolevad varad vastavalt üldkoosoleku otsusele.